işlev göstericileri (function pointers) – 1

Nesnelerin nasıl adresleri varsa işlevlerin de adresleri vardır. Bir işlevin adresi, o işlevin makine kodlarının yerleştiği bellek bloğunun adresidir. C dilinde bir işlevin adresi, işlev göstericisi (function pointer) denen özel bir gösterici değişkende saklanabilir. Bir işlev adresi başka bir işleve argüman olarak gönderilebilir. Bir işlevin geri dönüş değeri bir işlev adresi olabilir. Öğeleri işlev adresleri olan diziler oluşturulabilir. İşlev adresleri C ve C++ dillerinde en sık kullanılan öğeler arasındadır.

işlev adreslerinin elde edilmesi

Bir işlevin adresi, işlev isminin adres operatörünün operandı yapılmasıyla elde edilir. Yani örneğin

biçiminde bildirilen func işlevinin adresi

ifadesiyle kullanılabilir.

işlev adreslerinin türleri

C dilinde her ifadenin (expression) bir türü vardır. Bir işlevin adresinin türü, söz konusu işlevin geri dönüş değerinin ve parametre değişkenlerinin türleriyle ilişkilendirilmiş bir adres türüdür. Öneğin yukarıda bildirilen func işlevinin adresi aşağıdaki türdendir:

Soldaki parantezin içindeki asterisk (*) atomu türün bir adrese ilişkin olduğunu anlatıyor. Bu parantezin soluna yazılan int söz konusu adrese ilişkin işlevin geri dönüş değerinin int türden olduğuna işaret ediyor. Sağdaki parantez içinde virgüllerle ayrılmış tür listesi ise söz konusu işlevin parametre değişkenlerinin türlerini gösteriyor.
Birkaç örnek daha verelim. Örneğin standart strcmp işlevinin adresi

türündendir. Standart strcpy işlevinin adresi

türündendir.

işlev isimlerinin işlev adreslerine dönüştürülmesi

Bir dizi isminin bir ifade içinde kullanıldığında, derleyici tarafından dizinin ilk elemanının adresine dönüştürüldüğünü (array to pointer conversion) biliyorsunuz. Benzer şekilde bir işlev ismi de bir ifade içinde kullanıldığında, derleyici tarafından ilgili işlevin adresine dönüştürülür (function to pointer conversion). Bir ifade içinde yer alan işlev isimlerine, yazılımsal olarak işlevlerin adresleri gözüyle bakılabilir.

ile

eşdeğer ifadeler olarak düşünülebilir. Her iki ifade de func işlevinin adresi olarak kullanılabilir.

işlev göstericisi değişkenler

Bir işlev göstericisi değişken değeri bir işlevin adresi olan değişkendir. Bu tür değişkenlerin amacı işlevlerin adreslerini tutmaktır. Yukarıda bildirilen func işlevinin adresini tutabilecek fptr isimli bir gösterici değişkeni aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz:

fptr değişkenine func işlevinin adresi ilk değer olarak verilebilir ya da atanabilir

işlev isimlerinin derleyici tarafından işlevlerin adreslerine dönüştürülmesinden faydalanarak bu atama deyimi aşağıdaki gibi de yazılabilirdi:

Şimdi de aşağıdaki koda bakalım:

Yukarıdaki main işlevinde tanımlanan fp isimli işlev göstericisi değişkene standart strcmp işlevinin adresiyle ilk değer veriliyor. Daha sonra yer alan deyimle fp değişkenine bu kez aynı parametrik yapıda olan standart strcoll işlevinin adresi atanıyor.

işlev göstericileri ve gösterici aritmetiği

Bir işlev göstericisi gösterici aritmetiği ile kullanılamaz yani işlev adresleri diğer adresler gibi tamsayılar ile toplanamaz. İşlev göstericisi değişkenler, ++ ya da — operatörlerinin operandı olamazlar. Zaten gösterici aritmetiğinin işlev adresleri için bir anlamı da olamazdı. Bir işlev adresine bir tamsayı toplayıp bellekte bir sonraki işlevin adresine erişmek nasıl mümkün olurdu? İşlev adresleri içerik operatörünün (dereferencing) terimi olabilir. Böyle ifadeler ile yalnızca işlev çağrısı yapılabilir.

işlev göstericileri ve karşılaştırma işlemleri

İşlev göstericileri karşılaştırma operatörlerinin de operandı olabilirler.  Örneğin, iki işlev göstericisinin değerlerinin aynı adres olup olmadığı yani aynı işlevi gösterip göstermedikleri  == ya da != operatörleri ile karşılaştırılabilir:

Hiçbir işlevi göstermeyen bir işlev göstericisi değişken, değeri NULL gösterici adresi olan değişkendir. İşlev göstericisi değişkenler için de NULL gösterici semantiğinden faydalanılabilir:

Yukarıdaki main işlevi içinde fp isimli işlev göstericisine NULL adresi ile ilk değer veriliyor. Daha aşağıdaki if deyiminde ise fp işlev göstericisinin değerinin NULL gösterici olup olmadığına yani fp‘nin bir işlevi gösterip göstermediğine bakılıyor.

işlev çağrı operatörü (function call operator)

İşlev çağrı operatörü tek operand alan son ek konumunda bir operatördür. Operatör öncelik tablomuzun en yüksek seviyesindedir (primary expression). Bu operatörün operandı bir işlev adresidir. Operatör, programın akışını o adrese yöneltir, yani o adresteki kodun çalıştırılmasını sağlar. Örneğin:

Burada işlev çağrı operatörünün operandı func adresidir. Operatör, func adresinde bulunan kodu, yani func işlevinin kodunu çalıştırır. İşlev çağrı operatörünün ürettiği değer, çağrılan işlevin geri dönüş değeridir. Örneğin:

Burada strcmp ifadesinin türü, geri dönüş değeri int parametreleri (const char *, const char *) olan bir işlev adresidir. Yani strcmp ifadesi

türüne dönüştürülür.

gibi bir işlev çağrısının oluşturduğu ifade ise int türdendir.

işlevlerin işlev göstericileri ile çağrılması

Bir işlev göstericisinin gösterdiği işlev iki ayrı biçimde çağrılabilir. pf bir işlev gösterici değişkeni olmak üzere, bu değişkenin gösterdiği işlev

biçiminde, ya da

biçiminde çağrılabilir. Birinci biçim daha doğal görünmekle birlikte, pf isminin bir gösterici değişkenin ismi mi yoksa bir işlevin ismi mi olduğu çok açık değildir. İkinci biçimde, *pf ifadesinin öncelik parantezi içine alınması zorunludur. Çünkü işlev çağrı operatörünün  öncelik seviyesi, içerik (dereferencing) operatörünün öncelik seviyesinden daha yüksektir. Bu çağrı biçimi kullanılan ismin bir işlev göstericisine ilişkin olduğu vurgusunu yaptığından tercih edilebilmektedir. Aşağıdaki programı derleyerek çalıştırın:

main işlevi içinde tanımlanan pf isimli gösterici değişkene func işlevinin adresi ile ilk değer veriliyor. Daha sonra pf işlev göstericisinin gösterdiği işlevin iki ayrı biçimde çağrıldığını görüyorsunuz.

işlev göstericileri ve typedef bildirimleri

İşlev göstericilerine ilişkin kodların kolay yazılması ve okunması amacıyla çoğunlukla işlev göstericisi türlerine typedef bildirimleriyle eş isimler verilir. Aşağıdaki bildirime bakalım:

Bu bildirimi okumak bir hayli zor değil mi? Bir de bildirimi yapana sorun:

func, geri dönüş değeri, geri dönüş değeri int türden ve iki int parametreli bir işlevin adresi, türünden olan ve parametresi yine geri dönüş değeri int türden ve iki int parametreli bir işlevin adresini isteyen gösterici olan bir işlev. Yani func işlevinin hem geri dönüş değeri hem de parametresi

türünden. Oysa bu türe bir typedef bildirimiyle eş isim verilseydi bu türe bağlı karmaşık bildirimleri okumak ya da yazmak çok daha kolay olacaktı:

Yukarıdaki kodda global isim alanında, geri dönüş değeri int türden olan ve int türden iki parametre değişkeni olan işlevlerin adreslerinin türüne Fptr eş ismi veriliyor. Artık bu ismin kapsamı (scope) içinde bu isim bu türün karşılığı eş isim olarak kullanılabilir. Diğer bildirimlere sırasıyla bakalım:

Burada bildirilen func işlevinin hem parametre değişkeni hem de geri dönüş değeri işlev adresleri. Eğer typedef bildirimi olmasaydı bu bildirim

biçiminde yapılacaktı.

Burada hem fp1 hem de fp2 işlev göstericisi değişkenler.

Burada ar_fp öğeleri fp1, fp2 gibi olan, yani öğeleri işlev göstericileri olan, 10 öğeli bir dizidir.

Burada fpptr, fp1 ve fp2 gibi işlev göstericisi değişkenlerin adresini tutacak bir gösterici değişkendir (pointer to function pointer).

işlev adresi döndüren işlevler

İşlevlerin geri dönüş değerleri işlev adresleri olabilir. Bu durumda böyle bir işleve çağrı yapacak bir kod işlevden geri dönüş değeri yoluyla bir işlevin adresini alabilir:

işlevlere işlev göndermek

Bir işlev, işinin bir kısmını gerçekleştirmesi için kendisini çağıran koddan adresini aldığı bir işlevi çağırabilir. İşlevi çağıran kod, çağırdığı işlevin işinin belirli bir kısmının kendi belirlediği gibi yapılmasını sağlayabilir.  Böylece bir işlevin davranışının bir kısmı onu çağıran kodun belirleyeceği şekilde değiştirilebilir ya da özelleştirilebilir. İşlev göstericileri ile çağrılan işlevler genelleştirilmiş işlevlerdir. Müşteri kodlar böyle işlevlere diledikleri işlevin adresini geçerek onları daha özel hale getirmiş olurlar. Bu mekanizmaya popüler olarak geri çağrı” (call back) denilmektedir. C dilinde geri çağrı mekanizması bir işlevin çağıracağı işleve bir işlevin adresini göndermesi şeklinde gerçekleşir. Bu durumda çağrılan işlevin bir parametre değişkeni bir işlev göstericisi olur. İşlev göstericilerinin en sık kullanıldığı tema budur:

Yukarıdaki kodda func işlevinin parametre değişkeni bir işlev göstericisi. main işlev içinde func işlevi f1 işlevinin adresi ile çağrılıyor. func işlevi de adresini aldığı işlevi çağırıyor.

türden bağımsız işlem yapan işlevler

Bazı işlevler belirli bir tür için yazılır ve dolayısıyla yalnızca belirli bir türe hizmet verirler. Örneğin öğeleri int türden olan bir diziyi sıralayan bir işlev şöyle bildirilebilir:

Böyle bir işlev öğeleri double türden olan bir diziyi sıralayamaz. Bu tür durumlarda aynı kodu, farklı türlere göre yeniden yazmak gerekir. Ancak aynı işi her tür için yapabilecek, türden bağımsız olarak tek bir işlevin yazılabilmesi mümkün olabilir. Türden bağımsız işlem yapan işlevlerin gösterici parametreleri void * türünden olmalıdır. Ancak parametrelerin void * türünden olması yalnızca çağrı açısından kolaylık sağlar. İşlevi yazacak olan programcı, yine de işleve geçirilen adresin türünü saptamak zorundadır. Bunun için işleve tür bilgisine karşılık gelen bir numaralandırma değeri gönderilebilir. Örneğin herhangi bir türden diziyi sıralayacak işlevin bildirimi aşağıdaki gibi olsun:

Şimdi işlevi yazacak programcı type isimli parametre değişkenini kullanarak bir switch deyimiyle dışarıdan adresi alınan dizinin türünü saptayabilir. Ancak bu yöntem C’nin doğal türleri için çalışsa da programcı tarafından oluşturulan türlerden (user defined types) diziler için doğru çalışmaz.
Böyle genel işlevler ancak işlev göstericileri kullanılarak yazılabilir. Şimdi bir dizinin en büyük elemanın adresiyle geri dönen bir işlevi türden bağımsız olarak yazmaya çalışalım. Dizi türünden bağımsız olarak işlem yapan işlevlerin, parametre değişkenleri  tipik olarak aşağıdaki gibi olur:

Dizinin başlangıç adresini alacak void * türden bir gösterici
Dizinin öğe sayısını alacak size_t türünden bir parametre değişkeni.
Dizinin bir öğesinin bellekte kaç byte yer kapladığı değerini yani sizeof değerini alan size_t türünden bir parametre değişkeni.
Dizinin elemanlarını karşılaştırma amacıyla kullanılacak bir işlevin başlangıç adresini alan, işlev göstericisi parametre değişkeni.

Bu tür işlevlerin tasarımındaki genel yaklaşım şudur: İşlev her bir dizi öğesinin adresini gösterici aritmetiğinden faydalanarak bulabilir. Ancak dizi öğelerinin türü bilinmediğinden, işlev dizinin öğelerinin değerlerini karşılaştırma işlemini yapamaz. Bu karşılaştırmayı, işlev göstericisi kullanarak işlevi çağıran kodun gönderdiği işleve yaptırır. İşlevi çağıracak programcı, karşılaştırma işlevinin dizinin herhangi iki öğesinin adresiyle çağrılacağını göz önüne alarak karşılaştırma işlevini şöyle yazar:
Karşılaştırma işlevi, karşılaştırılacak iki nesnenin adresini alır. İşlevin birinci parametresine adresi alınan nesne, ikinci parametreye adresi alınan nesneden daha büyükse işlev pozitif herhangi bir değere, küçükse negatif herhangi bir değere, bu iki değer eşitse sıfır değerine geri döner. Bu, standart strcmp işlevinin sunduğu uzlaşımdır (convention). Aşağıdaki programı inceleyin:

Yukarıdaki kodda,

bilidirimi ile geri dönüş değeri int türden olan const void * türden iki parametresi olan işlevlerin adresi olan türe Cmpf eş ismi veriliyor.
Daha sonra bir dizinin en büyük öğesinin adresini döndüren türden bağımsız g_max isimli bir işlev tanımlanıyor. İşlevin son parametresinin bir işlev göstericisi olduğunu görüyorsunuz. g_max işlevi, türünü bilmediği bir dizinin başlangıç adresini, boyutunu ve öğelerinin sizeof değerlerini kendisini çağıran koddan alıyor. Böylece adresini aldığı dizinin türünü bilmese de bu dizinin herhangi bir öğesinin adresini gösterici aritmetiği ile hesaplayabiliyor. Dizinin iki öğesinin büyüklük karşılaştırması için son parametresine adresi geçilen işlevin çağrıldığını görüyorsunuz. İşleve çağrı yapacak tüm müşteri kodlar işlevin bu parametresine, bir karşılaştırma işlevinin adresini göndermek zorundalar. Kodda tanımlanan

işlevleri dizi öğelerinin karşılaştırılması amacını taşıyorlar.

Yazımızın ikinci bölümünde standart C kütüphanesinin işlev gösterici parametreli bazı işlevlerini inceleyeceğiz.

Share

Necati Ergin

C ve Sistem Programcıları Derneğinde eğitmen olarak çalışıyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kod Eklemek İçin Okuyun
Eklemek istediğiniz kodları lütfen aşağıdaki “pre” kodları arasında yazınız.
<pre class="lang:c++ decode:true ">
--yazacağınız kodlar--
</pre>
(buradan kopyalayarak kullanabilirsiniz)