bind işlev uyumlandırıcısı (bind function adaptor)

C++11 ile standart kütüphaneye eklenen ve functional başlık dosyasında yer alan bind işlev şablonu genel amaçlı bir işlev uyumlandırıcısı (function adapter).
bind, standart kütüphanede önceden beri var olan, kullanımı daha zahmetli ve biraz da sorunlu olan, ptr_fun, mem_fun, mem_fun_ref, bind1st ve bind2nd uyumlandırıcılarının yerine geldi. bind uyumlandırıcısı bunların görevlerinin tamamını tek başına yerine getirebiliyor. bind işlevinin dile eklenmesiyle bu uyumlandırıcılar artık standartlar tarafından eskimiş (deprecated) kabul edildi.
bind uyumlandırıcısı, bir işlev göstericisi (function pointer) ve bu işlev göstericisinin gösterdiği işleve yapılacak çağrıda arguman olarak kullanılacak değerleri veri öğelerinde tutan bir işlev nesnesi (function object) oluşturuyor. bind‘ın oluşturduğu sınıf nesnesinin işlev çağrı operatörü, veri öğesi olan işlev göstericisinde adresi tuturulan işlevi, yine veri öğelerinde tutulan değerlerle çağırıyor. Basit bir örnekle başlayalım:

Yukarıdaki kodda func, 3 parametre değişkenine sahip ve int türden bir geri dönüş değerine sahip bir işlev.

deyimi ile bind tarafından oluşturulan işlev nesnesi ile f değişkenine ilk değer vermiş oluyoruz. Yani f aslında bind işlevi tarafından oluşturulan işlev nesnesi. f işlev nesnesi kendi veri öğelerinden birinde sum işlevinin adresini tutuyor. Yine f işlev nesnesi 3 veri öğesinde ise x, y ve z değişkenlerinin değerlerini tutuyor.

ifadesi ile f işlev nesnesi işlev çağrı işlecinin terimi yapılıyor. Bu durumda çağrılan f nesnesinin işlev çağrı işlevi, adresi tutulan sum işlevini x, y ve z değişkenlerinin değerleriyle çağırıyor. Bir başka deyişle x, y ve z değişkenlerinin değerleri f nesnesi tarafından sum işlevine argüman olarak gönderilmek üzere bağlanmış oluyor. Yani yukarıdaki çağrı ile

arasında sonuç olarak bir fark yok.
bind işlevinin geri döndürdüğü işlev nesnesi ile bir değişkene ilk değer vermek yerine, bu işlev nesnesini doğrudan işlev çağrı işlecinin terimi yaparak da sum işlevinin çağrılmasını sağlayabilirdik:

bind işlevine gönderilen argümanlar bind işlevi tarafından oluşturulan işlev nesnesine kopyalanıyor ve bind nesnesinin işlev çağrı işlecinin terimi yapılmasıyla, bu nesnelerin değerlerinin bind tarafından adresi tutulan sarmalanan işleve argüman olarak gönderilmesi sağlanıyor. bind uyumlandırıcısının adresini tuttuğu işlevin bir parametre değişkeni bir referans ise bu parametreye bu yolla bir nesnenin kendisini göndermemiz mümkün değil:

Yukarıdaki programı derleyip çalıştırdığınızda y ve z değişkenlerinin değerlerinin değişmediğini göreceksiniz. bind tarafından oluşturulan işlev nesnesinin değişkenlerimizin değerini değil de kendilerini kullanmasını istiyorsak bunları bind işlevine gönderirken standart kütüphanenin ref ya da cref işlevlerini kullanmamız gerekiyor:

Kopyalanamayan sınıf nesnelerini de bind işlevine geçebilmek için yine ref işlevini kullanmak zorundayız. Aşağıdaki koda bakalım:

bind işlevine cout nesnesini argüman olarak göndermemiz sentaks hatası oluştururdu. ostream sınıfının kopyalayan kurucu işlevinin delete edilmiş olduğunu hatırlayalım. (ref ve cref işlevlerini ve bu işlevin geri dönüş değeri olan reference_wrapper sınıfını bir başka yazımızda ele alacağız.)

placeholders nesneleri

bind işlevine geçilen bağlanmış argümanlar listesinde yer tutucu (placeholders) denilen özel değişkenleri kullanabiliyoruz. Yer tutucu değişkenler isim çakışmasından kaçınmak için std isim alanı içinde yer alan placeholders isimli bir içsel isim alanında (nested namespace) tanımlanmış ve yine isim çakışmasından kaçınmak için _1, _2, _3, … biçiminde isimlendirilmişler.

Bu değişkenleri

yerine doğrudan isimleriyle yani

biçiminde kullanabilmek için bir “using namespace” bildirimi yapabiliriz:

Yer tutucu nesnelerinin kullanım notasyonunu anlamak başlangıçta biraz zor olabilir. Bir yer tutucu değişkenin ismi, bağlanacak argüman listesinde hangi sırada kullanılmış ise, işlev nesnesi ile yapılan çağrıda bu ismin işaret ettiği sırada kullanılan argümanın, sarmalanan işlevin bu sıradaki parametresine argüman olarak geçileceği anlamına geliyor. Örneğin,
_1 ismi bind‘a geçilen bağlanacak argümanlar listesinde üçüncü sırada kullanılmış ise oluşturulan işlev nesnesi ile yapılan çağrıda kullanılan birinci argüman sarmalanan işlevin üçüncü parametresine aktarılır.
_2 ismi bind‘a geçilen bağlanacak argümanlar listesinde birinci sırada kullanılmış ise oluşturulan işlev nesnesi ile yapılan çağrıda kullanılan ikinci argüman sarmalanan işlevin birinci parametresine aktarılır.

f1 işlev nesnesi için yapılan bind çağrısında, func işlevine bağlanacak bağlanmış argümanlar listesinde 10, 20, 30 değerleri kullanılmış. Bu durumda f1 işlev nesnesi ile çağrı yapıldığında, func işlevinin birinci parametresine 10, ikinci parametresine 20 ve üçüncü parametresine 30 değerleri gönderilecek. Bu örnekte bir yer tutucu kullanılmamış. Bu durumda eğer f1 ile yapılan çağrıda bir ya da birden fazla sayıda argüman kullanılsaydı sentaks hatası oluşurdu.

f2 işlev nesnesi için yapılan bind çağrısında, func işlevine bağlanacak argümanlar listesinde birinci sırada _1 ismi yer alıyor. Bu, f2 işlev nesnesi ile yapılacak işlev çağrısındakullanılan birinci argümanın func işlevinin birinci parametresine gönderileceği anlamına geliyor. İkinci sırada ise _2 isminin kullanıldığını görüyorsunuz. Bu da f2 işlev nesnesi ile yapılacak işlev çağrısında kullanılan ikinci argümanın func işlevinin ikinci parametresine gönderileceği anlamına geliyor. f2 ile yapılacak çağrıda func işlevinin üçüncü parametresine ise 5 değeri gönderilecek. f2 işlev nesnesi ile yapılan çağrıda 2‘den az ya da 2‘den fazla sayıda argüman kullanılsaydı sentaks hatası oluşurdu.

f3 işlev nesnesi için yapılan bind çağrısında, func işlevine bağlanacak argümanlar listesinde birinci sırada 10 değeri yer alıyor. Bu, f1 ile yapılacak işlev çağrısında func işlevinin birinci parametresine 10 değerinin gönderileceği anlamına geliyor. İkinci sırada ise _2 isminin kullanıldığını görüyorsunuz. Bu da f3 işlev nesnesi ile yapılacak işlev çağrısında kullanılan ikinci argümanın func işlevinin ikinci parametresine gönderileceği anlamına geliyor. Bağlanacak argümanlar listesinde üçüncü sırada ise _1 isminin yer aldığını görüyorsunuz. Bu da f3 işlev nesnesi ile yapılacak işlev çağrısında kullanılan ilk argümanın func işlevinin üçüncü parametresine gönderileceği anlamına geliyor.

f4 işlev nesnesi için yapılan bind çağrısında, func işlevine bağlanacak argümanlar listesinde birinci sırada _3 ismi  yer alıyor. Bu, f4 ile yapılacak işlev çağrısında kullanılan üçüncü argümanın func işlevinin birinci parametresine gönderileceği anlamına geliyor. İkinci sırada ise _1 isminin kullanıldığını görüyorsunuz. Bu da f4 işlev nesnesi ile yapılacak işlev çağrısında kullanılan birinci argümanın func işlevinin ikinci parametresine gönderileceği anlamına geliyor. Son olarak bağlanacak argümanlar listesinde üçüncü sırada ise _2 isminin yer aldığını görüyorsunuz. Bu da f4 işlev nesnesi ile yapılacak işlev çağrısında kullanılan ikinci argümamnın func işlevinin üçüncü parametresine gönderileceği anlamına geliyor. f4 işlev nesnesi ile yapılan çağrıda 3‘den az ya da 3‘den fazla sayıda argüman kullanılsaydı sentaks hatası oluşurdu.

place_holders nesneleri bağlanacak argümanlar listesinde birden fazla yerde de kullanılabilir:

Yukarıdaki main işlevinde bind işlevine çağrıda kullanılan bağlanacak argüman listesinde hem birinci, hem ikinci hem de üçüncü sırada _1 isminin kullanıldığını görüyorsunuz. Bu durumda f işlev nesnesiyle yapılan çağrıda kullanılan argüman olan 1.5 değeri func işlevinin 3 parametresinin her birine argüman olarak gönderiliyor.

iç içe bind çağrıları

Bir bind çağrısına başka bir bind çağrısından elde ettiğimiz bir işlev nesnesini geçebiliriz. Aşağıdaki kodu inceleyelim:

Bu durumda derleyicinin ürettiği kod ile, içteki bind çağrısının ürettiği işlev nesnesinin operatör işlevinin çağrılmasıyla elde edilen değer dıştaki bind çağrısının bağlanacak argümanlar listesinde kullanılıyor. Yukarıdaki kodda

çağrısında kullanılan 5 değeri standart multiplies sınıfının işlevine birinci argüman olarak, 10 değeri de yine aynı işleve ikinci argüman olarak gönderilecek. Bu işlev çağrısından elde edilen 5o değeri ise standart plus sınıfının işlevine birinci argüman olarak gönderilecek. İçiçe bind çağrılarıyla daha karmaşık işlev nesneleri oluşturabiliyoruz.

bind işlevinin algoritmalar ile kullanılması

bind işlevine çağrı yapılarak elde edilen bir işlev nesnesi, bir algoritmanın çağrılabilir öğe (callable) isteyen bir parametresine argüman olarak geçilebilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim:

Yukarıdaki kodda count_if algoritmasının üçüncü parametresine

çağrısı ile oluşturulmuş işlev nesnesi gönderiliyor. Bu işlev nesnesinin tek parametreli operator işlevi çağrıldığında bu işleve gönderilen değer, standart greater<int>() nesnesinin iki parametreli işlevinin ilk parametresine argüman olarak gönderilecek. greater<int>() işlevinin ikinci parametresine ise bağlanacak argüman listesinde kullanılan 7 değeri gönderilecek. Böylece count_if algoritması ile liste içinde tutulan öğelerden kaç tanesinin 7‘den büyük olduğunu saymış oluyoruz. Şimdi de aşağıdaki koda bakalım:

for_each algortimasının bind tarafından üretilen işlev nesnesinin işlevine gönderdiği değer, bu işlev tarafından dprint işlevinin ikinci parametreresine geçiliyor. Kopyalanamayan cout nesnesinin işlev nesnesinde tutulabilmesi için standart ref işlevi tarafından üretilen reference_wrapper nesnesi kullanılıyor.

bind işlevi ve sınıf nesneleri

Aşağıdaki gibi bir sınıfımız olsun:

Bu sınıfla ilgili bind işlevini kullanan bazı kodlar yazalım:

bind işleviyle sınıfların static olmayan üye işlevlerini de oluşturulacak işlev nesnelerine bağlayabiliriz. Bu durumda çağrılacak üye işlev için kullanılacak *this nesnesi bağlanacak argümanlar listesinde birinci sırada kullanılmalıdır:
f1 bind işlev nesnesinin oluşturulmasında bağlanacak arguman listesinde ilk olarak Val sınıfının set isimli üye işlevinin adresinin gönderildiğini görüyorsunuz. Bu işleve yapılacak çağrıda *this nesnesi olarak kullanılacak x nesnesi bağlanmış argümanlar listesinde ikinci sırada yer alıyor. Oluşturulan işlev nesnesinin işlevine gönderilecek arguman ise set üye işlevinin birinci parametresine geçilecek. Yalnız bu durumda set üye işlevi x nesnesinin kendisi için değil, değerini kopyalamayla x nesnesinden alan bir sınıf nesnesi için çağrılır.

çağrısı sonucunda x nesnesi değişmemiş olur.

f2 bind işlev nesnesinin oluşturulmasında ise bağlanacak arguman listesinde bu kez ikinci sırada ref(x) ifadesinin yer aldığını görüyorsunuz. Bu durumda

çağrısı x nesnesinin kendisi için yapılır ve x nesnesi işleve gönderilen 30 değerini alır.

f3 bind nesnesinin oluştulmasında ise bağlanacak argüman listesinde birinci sırada _1 nesnesinin, ikinci sırada ise 100 sabitinin kullanıldığını görüyorsunuz. Bu durumda f3 ile yapılacak çağrıya bir Myclass nesnesi gönderilmeli. Sınıfın set işlevinde *this nesnesi olarak bu nesne kullanılacak ve set üye işlevine bağlanmış argüman olarak 100 değeri gönderilecek.

çağrısı sonucunda x nesnesinin değeri 100 olur.
Şimdi de Val sınıfı türünden nesnelerin bir kapta tutulduğunu ve kabın bir aralığı (range) için bir algoritmanın çağrıldığını düşünelim:

for_each algoritmasına yapılan çağrıyla vec isimli vector‘de tutulan Val sınıf nesnelerinin set ve print işlevleri çağrılıyor.

Son olarak aşağıdaki örneği inceleyelim:

Yukarıdaki kodda transform algoritması ile slist isimli list nesnesi içinde tutulan string nesnelerinin size üye işlevleri çağrılarak bu işlev çağrılarından elde edilen değerler standart çıkış akımına yazdırılıyor.
C++11 öncesi kullanılan işlev uyumlandırıcılarına göre bind‘ın bir avantajı daha var. Kapta sınıf nesnelerinin değil de sınıf nesnelerinin adreslerinin tutulması durumunda da, bir algoritmanın adresleri tutulan sınıf nesnelerinin üye işlevlerini çağırması için yine aynı uyumlandırıcıyı yine aynı şekilde kullanıyoruz. Derleyici gereken kodu uygun şekilde derleme zamanında oluşturuyor:

Özellikle C++14 ile lambdalara getirilen ek özelliklerle, artık bind işlev uyumlandırıcısı ile yapabildiğimiz her işi lambda ifadeleri ile de gerçekleştirebiliyoruz. Bir başka yazımızda lambdalarla bind uyumlandırıcısını karşılaştıracağız.

Share

Necati Ergin

C ve Sistem Programcıları Derneğinde eğitmen olarak çalışıyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kod Eklemek İçin Okuyun
Eklemek istediğiniz kodları lütfen aşağıdaki “pre” kodları arasında yazınız.
<pre class="lang:c++ decode:true ">
--yazacağınız kodlar--
</pre>
(buradan kopyalayarak kullanabilirsiniz)