numaralandırma sınıfları (enum classes)

C++11 ile gelen araçlardan biri de numaralandırma sınıfları. Standartların kullandığı ingilizce resmi terim “strongly typed enums”. “Güçlü tür özelliği kazandırılmış numaralandırma türleri” olarak Türkçeye çevirebiliriz.
Numaralandırma sınıflarının dile eklenmesiyle birlikte artık C++’da iki ayrı numaralandırma aracı var. Geçmişten gelen ve bazı eklemelerle halen varlığını koruyan numaralandırma türlerine bundan sonra “düz numaralandırma türleri” (plain enum) diyeceğiz. Numaralandırma sınıflarının dile neden eklendiğini anlayabilmek için, düz numaralandırma türlerinin C++11 öncesinde yol açtığı tipik sorunları anlayabilmemiz gerekiyor:

numaralandırma sabitlerinin bilinirlik alanları
Düz numaralandırma türlerinde, tanıtılan numaralandırma sabitlerinin bilinirlik alanı numaralandırma türünün bilinirlik alanıdır. Bu durum numaralandırma sabitleri olan isimlerin aynı bilinirlik alanında bulunan diğer isimlerle çakışma riskini arttırır. Çok sayıda kütüphanenin bir arada kullanıldığı projelerde numaralandırma sabitleri olarak kullanılan isimlerin çakışması çok sık karşılaşılan bir durumdur:

Yukarıdaki kodda traffic.h başlık dosyasında tanıtılan enumTrafficLight isimli bir tür var. Bu başlık dosyası ile doğrudan bir ilişkisi olmayan screen.h isimli başlık dosyası ise enum ScreenColor isimli bir türü tanıtmış. simulation.cpp isimli kod dosyası her iki modülün sağladığı hizmetlerden faydalanabilmek için iki başlık dosyasını da #include önişlemci komutlarıyla kendi kaynak dosyasına eklemiş. Bu durumu derleyici bir sentaks hatası olarak işaretleyecek. Green ve Red isimleri çakışıyor. Aynı bilinirlik alanında birden fazla farklı varlık aynı ismi taşıyamaz, değil mi? Numaralandırma sınıflarının sağladığı faydalardan ilki burada. Numaralandırma sınıfı türlerinin kendi bilinirlik alanları var ve tanıtılan numaralandırma sabitleri, numaralandırma sınıfının kendi bilinirlik alanında yer alıyor. Yukarıdaki kodda şimdi numaralandırma sınıflarını kullanıyoruz:

Numaralandırma sınıflarına ilişkin sabit isimleri numaralandırma sınıf ismiyle nitelenmek zorunda. Aşağıdaki gibi bir kullanım geçerli değil:

Düz numaralandırma türleri ile tanıtılan numaralandırma sabitlerinin bir bilinirlik alanı olmamasına karşın C++11 artık onları da numaralandırma tür ismiyle niteleyerek kullanabiliyoruz:

C++11 öncesi numaralandırma sabitlerinin isim çakışmalarından korunması için bir yapı ile sarmalanması sık başvurulan bir yoldu:

Böyle bir sarmalamanın görece bir avantajı, sarmalayan sınıftan türetme yapılabilmesi. Ancak numaralandırma sınıflarından türetme yapılması olanağı yok.
İsim çakışmasından korunmak için kullanılan bir başka yöntem de numaralandırma türünün tanımını bir isim alanı içine almaktı:

düz numaralandırma türlerine ilişkin sorunlu tür dönüşümleri
Düz numaralandırma türlerine yalnızca aynı türden değerler atanabilir, yani diğer türlerden düz numaralandırma türlerine otomatik (implicit) tür dönüşümü yoktur:

Yukarıdaki kodda geçersiz atamaları görüyorsunuz. Numaralandırma türlerine diğer türlerden otomatik tür dönüşümü olmaması yanlış yazımlara karşı önemli bir koruma sağlar. Eğer, küçük bir olasılıkla da olsa, geçersiz olan ilk değer verme ya da atama işlemleri istenerek yapılıyorsa static_cast tür dönüştürme işleci kullanılabilir:

Ancak düz numaralandırma türlerinden tamsayı ve gerçek sayı türlerine otomatik (implicit) tür dönüşümü var. Aşağıdaki koda bakalım:

Yukarıdaki kodda int türden ival değişkenine Color türünden c değişkeninin değeriyle ilk değer verilmiş. Dilin kurallarına göre kod geçerli. Color türünden c derleyici tarafından int türden 3 değerine dönüştürülecek. Belki de kodlayıcımız ilk değer verme işleminde cnt ismini kullanmak yerine yanlışlıkla c ismini yazmıştı. Numaralandırma sınıflarında artık diğer türlere otomatik tür dönüşümü geçerli değil:

Yukarıdaki kodda i değişkenine verilen ilk değer geçerli değil. Çünkü Color türünden int türüne otomatik tür dönüşümü yok. Ancak j değişkenine ilk değer verilirken Color türünden değer static_cast işleciyle int türüne dönüştürülüyor. Kod geçerli.

numaralandırma türlerinin baz türleri
Hem C’de hem de C++’da da numaralandırma türleri için derleyici arka planda bir tamsayı türü kullanır. Bir numaralandırma türüne ilişkin derleyici tarafından arka planda kullanılan tamsayı türüne ingilizcede “underlying type” deniyor. Biz bu anlamda “baz tür” terimini kullanacağız. C’de numaralandırma türlerinin baz türü her zaman int türüdür. Yani bir C kodunda enum Data bir tür olmak üzere

ifadesi her zaman doğrulanır.

Ancak C++03‘de bir numaralandırma türüne ilişkin baz türün ne olacağına karar veren derleyicidir. Derleyici numaralandırma türü karşılığında işaretli ya da işaretsiz char, short, int, long türlerinden birini baz tür olarak seçebilir. Yine derleyici C++03‘de farklı numaralandırma türleri için farklı baz türler seçebilir. Baz türün seçiminde derleyici yalnızca şu kurallara uymak zorundadır:
Tüm numaralandırma sabitleri seçilen baz türde temsil edilebilmelidir. Tüm
numaralandırma sabitleri eğer int ya da unsigned int türünde ifade edilebiliyor ise baz tür olarak daha büyük bir tür seçilmeyecektir.
int ürünün 32 bit olduğu bir sistem için kodların derlendiğini düşünelim:

Kullanılan numaralandırma sabitleri char, signed char, unsigned char türlerine sığıyor. C++03‘te derleyici baz tür olarak bu türlerden birini seçebileceği gibi doğrudan int türünü de baz tür olarak kullanılabilir.

Yukarıdaki bildirimde ise BufferSize türü için derleyici baz tür olarak C++03’te int türünü seçecektir. Numaralandırma türlerine ilişkin baz türlerinin derleyiciden derleyiciye değişebilmesi hem taşınabilirlik sorunları oluşturuyor hem de bir numaralandırma türünün ön bildiriminin (forward declaration) yapılmasını engelliyor.

C++11 standartlarıyla bu konuda önemli değişiklikler yapıldı:

i) Hem düz numaralandırma türleri hem de numaralandırma sınıfları için bildirimde ya da tanımda baz tür belirlenebiliyor. Aşağıdaki örneklere bakalım:

Yukarıdaki kodda tanımlanan düz enum Suit türünün baz türü olarak unsigned char türü seçilmiş. Baz türün enum etiketi olarak seçilen isimden sonra gelen “:” atomunu izlediğini görüyorsunuz.
Numaralandırma sınıfı olarak tanımlanan BufferSize türünde ise baz tür olarak unsigned int seçilmiş.
Düz numaralandırma türü olan Color yalnızca bildirilmiş ancak tanımlanmamış. C++11 öncesinde numaralandırma türlerine ilişkin ön bildirim yapılamıyordu. Bildirimde baz tür olarak unsigned char türü seçilmiş.
Düz numaralandırma türü olan Font yalnızca bildirilmiş ancak tanımlanmamış. Bildirimde baz tür belirtilmediği için bildirim geçersiz.
Numaralandırma sınıfı olarak bildirilen ErrorCode türünde baz tür belirtilmemiş. Baz tür varsayılan biçimde int türü kabul edilecek.
Numaralandırma sınıfı olarak bildirilen ImageWidth türünde baz tür olarak unsigned long türünün seçildiği belirtilmiş.

ön bildirim neden önemli?
Kodla tanımlanan türler (user defined types) söz konusu olduğunda derleyici bir türün tanımını görmese de o türün bildirimine dayanarak belirli bağlamlarda kullanımını geçerli kabul eder. Derleyicinin varlığından haberdar olduğu ancak henüz tanımını görmediği bir türe “tamamlanmamış tür” (incomplete type) denir. Tamamlanmamış türlerden gösterici değişkenler tanımlanabilir ya da tamamlanmamış türler işlev bildirimlerinde kullanılabilir. Tamamlanmamış türleri belirli bağlamlarda kullanabilmek için derleyici bu türlerin ön bildirimini görmelidir. Bir türü ön bildirimle kullanabildiğimiz durumlarda bu türün tanımını içeren başlık dosyasını kendi kodumuza dahil etmemiz gerekmez. Bu durumda başlık dosyalarının birbirine bağımlılığı ortadan kaldırıldığı gibi derleme süreleri kısalır. Ayrıca başlık dosyasından gelecek isimlerin çakışma riski ortadan kalkmış olur. Aslında tıpki gösterici değişkenlerde olduğu gibi numaralandırma türlerinden değişkenleri de numaralandırma türünün tanımını derleyiciye göstermeden tanımlayabiliriz. Ancak bunun için derleyicinin söz konusu numaralandırma türü için bellekte kaç byte yer ayrılacağını bilmesi gerekir. Aşağıdaki koda bakalım:

fileoperations.h isimli başlık dosyasında tanımlanan File isimli sınıfın private veri öğelerinden biri ErrorCode numaralandırma türünden. ErrorCode türünün ön bildirimi yapılmış ve bildirimde baz türün unsigned int türü olduğu belirtilmiş. C++11 öncesinde File sınıfının tanımının geçerli olabilmesi için derleyicinin ErrorCode türünün de tanımını görmesi gerekirdi. ErrorCode türünün error.h isimli bir başlık dosyasında tanımlandığını kabul edelim. Bu durumda fileoperations.h başlık dosyası error.h başlık dosyasını dahil edecekti:

Oysa C++11 kurallarına göre artık ErrorCode türünün ön bildirimi bu türden bir veri öğesini kullanabilmemiz için yeterli. Şimdi kazandığımız avantajlara bir bakalım:
fileoperations.h başlık dosyasını dahil eden müşteri kodları ErrorCode türünün tanımını içeren başlık dosyasını dahil etmeyecekler. Böylece
i) Derleme süresi kısalacak.
ii) error.h başlık dosyasında tanımlanan numaralandırma sabitleri olan isimler müşteri kodlar tarafından görülmeyeceği için isim çakışması riski söz konusu olmayacak: ErrorCode türünde onlarca numaralandırma sabiti tanımlanmış olabilir, değil mi?
iii) error.h başlık dosyasındaki değişimler fileoperations.h dosyasını dahil eden kodların değiştirilmesini ya da bu kodların yeniden derlenmesini gerektirmeyecek.

 

Share

Necati Ergin

C ve Sistem Programcıları Derneğinde eğitmen olarak çalışıyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kod Eklemek İçin Okuyun
Eklemek istediğiniz kodları lütfen aşağıdaki “pre” kodları arasında yazınız.
<pre class="lang:c++ decode:true ">
--yazacağınız kodlar--
</pre>
(buradan kopyalayarak kullanabilirsiniz)