online C++ eğitimi içeriği

 • C++ Dilinin Genel Tanıtımı
  • C++ dilinin tarihçesi
  • C++ dili ve programlama paradigmaları
  • C++ dili standartları
   • C++98 – 03
   • C++11
   • C++14
   • C++17
   • C++20
  • eski C++ ve modern C++
 • C Dili ve C++ İçindeki C Dili 
  • C dilinden C++ diline geçiş
  • işlev bildirimleri ve tanımlamalarına ilişkin farklılıklar
  • türlere ve tür dönüşümlerine ilişkin farklılıklar
  • C’de geçerli C++’da geçersiz durumlar
 • İlk Değer Verme (Initialization)
  • eş biçimli ilk değer verme (uniform initialization)
   • daraltıcı dönüşümler (narrowing conversions)
  • doğrudan ilk değer verme (direct intialization)
  • kopyalama ile ilk değer verme (copy initialization)
  • varsayılan ilk değer verme (default initialization)
 • Tür Çıkarımı (Type Deduction)
  • auto belirteci ile tür çıkarımı (auto type deduction)
  • decltype belirteci ile tür çıkarımı
 • enum Sınıfları (enum Classes)
  • geleneksel enum türleri
  • baz tür seçimi (underlying type)
  • tür dönüşümleri (type conversions)
  • enum sınıfları ve kapsam (scope)
 • Sabit İfadeleri (Constant Expressions)
  • const anahtar sözcüğü ve const semantiği
  • const nesneler
  • constexpr anahtar sözcüğü
  • constexpr işlevler
 • İşlevlerin Varsayılan Argüman Alması (Default Arguments)
 • Referans Semantiği
  • sol taraf referansları (L value references)
  • sağ taraf referansları (R value references)
  • referanslar ve const semantiği (references & const semantics)
  • referanslar ile göstericilerin (pointer) karşılaştırılması
  • parametresi referans olan işlevler
  • referans döndüren işlevler
 • İşlev Yüklemesi (Function Overloading)
  • genel kurallar
  • yüklenmiş işlev çözümlenmesi (function overload resolution)
  • const yüklemesi (const overloading)
  • extern “C” bildirimi
  • işlev yüklemesinde dikkat edilmesi gereken durumlar
 • Tür Dönüştürme Operatörleri (Type-cast Operators)
  • static_cast<> operatörü
  • const_cast<> operatörü
  • reinterpret_cast<> operatörü
  • dynamic_cast<> operatörü
 • Sınıflara giriş
  • class scope kavramı
  • sınıflar ve isim arama (name lookup)
  • erişim kontrolü (access control) ve veri gizleme (data hiding)
   • public öğeler
   • private öğeler
   • protected öğeler
  • sınıfların öğeleri (class members)
   • sınıfların veri öğeleri (data members)
    • non-static veri öğeleri
     • mutable veri öğeleri
    • static veri öğeleri
   • sınıfların üye işlevleri
    • non-static üye işlevler
     • const üye işlevler
    • static üye işlevler
   • sınıfların tür öğeleri (type members)
  • sınıfların kurucu işlevleri (constructors)
   • kurucu işlev ilk değer verme listesi (constructor initializer list)
  • sınıfların sonlandırıcı işlevleri (destructors)
  • üye işlevlerin çağrılması
  • sınıflar ve const semantiği
   • const sınıf nesneleri
  • geçici sınıf nesneleri (temporary objects)
   • otomatik (implicit) tür dönüşümleri
   • explicit kurucu işlevler
  • mutable anahtar sözcüğü
  • friend bildirimi
 • Sınıfların Özel Üye İşlevleri ve Kopyalama İşlemleri (Special Member Functions & Copy Control)
  • default constructor
  • destructor
  • copy constructor
  • move constructor
  • copy assignment
  • move assignment
  • özel işlevlerin default edilmesi
  • özel işlevlerin delete edilmesi
  • sınıflar ve taşıma semantiği (move semantics)
 • Operatör Yüklemesi (Operator Overloading)
  • operatör yüklemesine ilişkin genel kurallar
  • üye operatör fonksiyonları
  • global operatör fonksiyonları
  • aritmetik operatörlerin yüklenmesi
  • karşılaştırma operatörlerini yüklenmesi
  • ++ ve — operatörlerinin yüklenmesi
  • ok operatörü ve içerik operatörlerinin yüklenmesi
  • [] operatörünün yüklenmesi
  • tür dönüştürme operatör fonksiyonlarının yüklenmesi
 • Dinamik Ömürlü Nesneler
  • new ve delete ifadeleri
  • new[] ve delete [] ifadeleri
  • operator new işlevleri
  • operator delete işlevleri
  • operator new ve operator delete işlevlerinin yüklenmesi
 • Tür Eş İsimleri (Type Alias)
  • typedef bildirimleri
  • using bildirimleri
 • İsim Alanları (Namespaces)
  • isim alanlarının oluşturulması
  • isim alanları ve isim arama
   • çözünürlük operatörü ve isim alanları
  • using bildirimi (using declaration)
  • using namespace direktifi
  • argümana bağlı isim arama (argument dependent lookup)
  • isimsiz isim alanı (unnamed namespace)
  • içsel isim alanları (nested namespace)
  • inline isim alanları (inline namespaces)
  • isim alanı eş ismi (namespace alias)
  • işlev yüklemesi ve isim alanları
 • Sınıflar ve Kalıtım
  • nesne yönelimli programlama ve kalıtım (oop & inheritance)
  • public kalıtımı (public inheritance)
  • çalışma zamanı çok biçimliliği (runtime polymorphism)
   • sanal işlevler (virtual function)
   • saf sanal işlevler (pure virtual function)
   • sanal sonlandırıcı işlev (virtual destructor)
   • sanal kurucu işlev idiyomu (virtual constructor idiom)
   • override bağlamsal anahtar sözcüğü
  • final bağlamsal anahtar sözcüğü
  • çoklu kalıtım (multiple inheritance)
   • çoklu kalıtımda kapsam ve isim arama
   • çoklu kalıtımda kurucu ve sonlandırıcı işlevler
   • elmas formasyonu (diamond formation)
   • sanal kalıtım (virtual inheritance)
   • çoklu kalıtım ve kalıtımla alınan kurucu işlevler
   • çoklu kalıtımda kopyalama ve taşıma işlemleri
  • private kalıtımı (private inheritance)
  • protected kalıtımı (protected inheritance)
  • sınıf içi using bildirimi
  • kalıtımla alınan kurucu işlev (inherited constructor)
 • Olağan Dışı Durumların İşlenmesi (Exception Handling)
  • hata nesnelerinin gönderilmesi
   • throw deyimi (throw statement)
   • rethrow deyimi (rethrow statement)
  • try blokları
  • catch blokları
   • catch all
  • yakalanamayan hata nesnesi (uncaught exception)
   • std::terminate
   • std::set_terminate
  • hata nesnesinin yeniden gönderilmesi (rethrow statement)
  • yığının geri sarımı (stack unwinding)
  • kurucu işlevlerden exception gönderimi
  • sonlandırıcı işlevler ve hata gönderimi
  • exception handling ve kalıtım
  • işlev try blokları
  • noexcept belirleyicisi
  • std::exception sınıfı ve hiyerarşisi
  • kendi hata sınıflarımızı oluşturmak
 • Çalışma Zamanında Tür Belirlenmesi
  • dynamic_cast operatörü
  • typeid operatörü
  • std::typeinfo sınıfı
 • std::string sınıfı
  • genel kavramlar
  • arama işlevleri
  • karşılaştırma işlevleri
  • sayısal dönüşüm işlevleri
 • Bileşik Nesneler (composition)
  • öğe olan nesneler ve özel işlevler
  • öğe olan nesneler ve erişim kontrolü
 • İçsel türler (Type Members)
  • sınıf içinde yapılan eş isim bildirimleri
  • içsel sınıflar (nested classes)
  • pimpl idiyomu
 • Şablonlar (Templates)
  • şablon tür parametreleri (template type parameters)
  • şablon sabit parametreleri (template non-type parameters)
  • şablon şablon parametreleri (template template parameters)
  • fonksiyon şablonları (function templates)
  • sınıf şablonları (class templates)
  • fonksiyon şablonlarında tür çıkarımı (function template argument deduction)
  • fonksiyon şablonlarının yüklenmesi (function template overloading)
  • şablonların özelleştirilmesi (template specialization)
   • tam özelleştirme (full specialization)
   • kısmi özelleştirme (partial specialization)
  • sfinae
  • değişken sayıda parametreli şablonlar (variadic templates)
  • mükemmel gönderim (perfect forwarding)
  • katlama ifadeleri (fold expressions)
  • kurucu işlev ile tür çıkarımı (CTAD)
  • if constexpr
 • İteratörler (iterators)
  • aralık (range) kavramı
  • iteratörlerin kategorileri
  • kapların begin ve end işlevleri
  • global begin ve end işlevleri
  • iterator işlevleri
   • std::next
   • std::prev
   • std::iter_swap
   • std::advance
   • std::distance
  • akım iteratörleri (stream iterators)
 • Kaplar(Containers)
  • std::vector
  • std::deque
  • std::list
  • std::forward_list
  • std::set
  • std::multiset
  • std::map
  • std::multimap
  • std::array
  • std::unordered_set
  • std::unordered_map
  • kapların tür öğeleri (type members of containers)
  • kapların emplace işlevleri
 • Kap Uyumlandırıcıları (Container Adaptors)
  • stack
  • queue
  • priority_queue
 • Algoritmalar (Algorithms)
  • algoritmaların temel özellikleri ve genel ilkeler
  • salt okuyan algoritmalar (non-modifying algorithms)
  • kap öğelerini değiştiren algoritmalar (modifying algorithms)
  • kap öğelerini konumlandıran algoritmalar (mutating algorithms)
  • sıralama ile ilgili algoritmalar (sorting algorithms)
  • sıralanmış aralıklar üzerinde koşturulan algoritmalar (sorted range algorithms)
  • nümerik algoritmalar (numeric algorithms)
  • algoritmaların lambda ifadelerini kullanması
 • lambda ifadeleri
  • kapanış türleri ve kapanış nesneleri (closure types and closure objects)
  • lambda ifadeleri ve tür çıkarımı (lambda expressions and type deduction)
  • lambda yakalama ifadeleri (lambda captures)
  • mutable lambdalar
  • algoritmalarda lambda ifadelerinin kullanımı
 • Kap Uyumlandırıcıları (Container Adapters)
  • stack
  • queue
  • priority_queue
 • Akıllı Gösterici Sınıfları (Standard Smart Pointer Classes)
  • unique_ptr sınıfı
   • std::make_unique
   • std::default_delete ve custom deleters
   • tipik hatalar
  • shared_ptr sınıfı
   • referans sayımı (reference counting)
   • std::make_shared
  • weak_ptr sınıfı
 • Standart Giriş Çıkış Kütüphanesi
  • giriş çıkış akımlarına ilişkin standart sınıflar (standard stream classes)
  • global akım nesneleri 
  • formatlı giriş çıkış işlemleri (formatted input output)
  • << ve >> operatörlerinin yüklenmesi (inserter & extractors)
  • formatlama ve formatlama işlemleri (formatting)
  • manipülatörler (manipulators)
  • akımın durumu (condition states)
  • string akımları (stringstreams)
  • dosya işlemleri (file operations)
  • formatsız giriş ve çıkış işlemleri (unformatted input output)
  • bellek üstünde yapılan giriş çıkış işlemleri
 • Bazı önemli STL Öğelerinin Tanıtımı
  • std::pair
  • std::tuple
  • std::initializer_list
  • std::bitset
  • std::regex
  • type_traits kütüphanesi
  • std::ratio
  • std::chrono
  • standart random kütüphanesi
  • std::string_view sınıfı
  • std::optional sınıfı
  • std::variant sınıfı
  • std::any sınıfı
  • std::byte
 • Tamamlayıcı Araçlar ve Sentaks Öğeleri
  • static_assert 
  • decltype (auto)
  • declval
  • üye fonksiyon göstericileri (member function pointers)
  • ham string sabitleri (raw string literals)
  • ilk değer vermeli if deyimi (if with initializer)
  • ilk değer vermeli switch  deyimi (if with initializer)
  • alignas belirteci (alignas specifier)
  • alignof operatörü (alignof operator)
  • yapısal bağlama (structural binding)
 • Concurrency
  • memory model
  • thread’ler ve thread yönetimi
  • std::this_thread isim alanı
  • data race kavramı ve data_race’den kaçınma
  • standart mutex sınıfları ve mutex işlemleri
  • lock_guard ve unique_lock sınıfları
  • std::condition_variable sınıfı
  • std::future ve std::promise sınıfları
  • std::async işlevi
  • atomik türler (atomic types)
  • görev tabanlı (task based) programlama
  • std::packaged_task sınıfı
  • paralel STL algoritmaları