C Programlama Dili Kursu İçeriği

 • Kursun Tanıtımı
 • C Programlama Dilinin Genel Tanıtımı
   • programlama dillerini birbirinden ayıran kriterler
    • declarative ve imperative diller
    • seviye (level)
    • mülkiyet
    • statik ve dinamik tür kavramları
    • programlama paradigmaları
    • prosedürel programlama ve C dili
   • C dilinin kullanım alanları
   • C dilinin temel özellikleri
   • C dilinin tarihsel gelişimi ve C Standartları
    • Klasik C
    • C89
    • C99
    • C11
   • C ve C++ ilişkisi
 • Temel Kavramlar
  • atom (token) kavramı
   • atom kategorileri
    • anahtar sözcükler (keywords)
    • isimler (identifiers)
    • sabitler (constants – literals)
    • string literalleri (string literals)
    • operatörler (operators)
   • atomlarına ayırma (tokenizing)
   • en uzun atom kuralı (maximum munch)
  • sayı sistemleri
   • işaretli ve işaretsiz ikilik sayı sistemi
   • dönüşümler
   • bire tümleme işlemi
   • ikiye tümleme işlemi
   • onaltılık sayı sistemi
   • sekizlik sayı sistemi
  • nesneler (objects)
   • tür (type) kavramı
   • nesnelerin bellek alanları (storage)
   • temel türler (fundemantal types)
   • programcı tarafından tanımlanan türler (user defined types)
  • ifadeler (expressions)
   • ifade kategorileri (value categories)
    • sol taraf değeri ifadesi (L value expression)
    • sağ taraf değeri ifadesi (R value expression)
   • sabit ifadesi (constant expression)
 • Bir C Programı Oluşturmak
  • metin düzenleyici programlar ve text dosyaları
  • kaynak dosya ve çeviri birimi
  • derleyici program ve derleme süreci
   • derleyici bulgu iletileri
   • tanımsız davranış (undefined behavior)
   • derleyiciye bağlı durumlar (implementation defined behavior)
   • derleyici programların lojik kontrolleri
   • derleyiciler ve kod optimizasyonu
   • derleyici eklentileri (compiler extensions)
  • önişlemci program (preprocessor)
  • bağlayıcı program (linker) bağlama zamanı
  • ide’ler ve yardımcı programlar
   • statik kod analizi yapan programlar
   • hata ayıklayıcı programlar
 • Veri Türleri (Data Types)
  • varsayılan türler (fundemental types)
   • tamsayı türleri (integer types)
   • gerçek sayı türleri (floating types)
  • programcı tarafından oluşturulan türler (user defined types)
 • Bildirim ve Tanımlama (Declarations & Definitions)
  • bildirimler ve deyimler (declarations and statements)
  • ilk değer verme (initialization)
  • bildirim listesi
  • tanımlama (definition)
 • Kapsam ve İsim arama (Scope & Name Lookup)
  • kapsam (scope)
   • kapsam kategorileri
    • block scope
    • file scope
    • function prototype scope
    • function scope
  • isim arama (name lookup)
  • isim çakışmaları (name collision)
 • Ömür Kavramı (Storage Duration)
  • otomatik ömür (automatic storage class)
  • statik ömür (static storage class)
  • dinamik ömür (dynamic storage class)
 • İşlevler (Functions)
  • işlevlerin tanımlanması (function definitions)
   • işlevlerin parametre değişkenleri
   • işlevlerin geri dönüş değerleri
   • değerle çağrı (call by value)
   • referansla çağrılan işlevler (call by reference)
   • void işlevler
  • return deyimi (return statement)
   • ifadeli ve ifadesiz return deyimleri
  • saf (pure) ve saf olmayan (impure) işlevler
  • işlevlerin çağrılması (function calls)
   • işlev çağrılarından elde edilen değerlerin kullanılması
  • inline işlevler (inline functions)
  • işlevlerin bildirilmesi (function declarations)
 • Standart Kütüphane (Standard Library)
  • standart kütüphanenin varlık nedenleri
   • ortak arayüz (common interface) ilkesi
   • taşınabilirlik (portability)
   • kodların tekrar kullanımı (code reuse)
  • standart formatlı giriş çıkış işlevleri
   • standart giriş akımı (standard input stream)
   • standart çıkış akımları (standard output stream)
   • standart hata akımı (standard error stream)
   • akımların yönlendirilmesi (direction of the streams)
   • printf işlevi
   • scanf işlevi
  • standart formatsız giriş ve çıkış işlemleri
   • getchar
   • putchar
  • standart başlık dosyaları
  • standart math kütüphanesi
 • Operatörler (Operators)
  • temel kavramlar
   • operatörlerin değer üretmesi
   • operatör önceliği
   • öncelik yönü (associativity)
   • yan etki (side effect)
   • yan etki noktası (sequence point)
  • aritmetik operatörler
   • toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve kalan operatörleri
   • işaret operatörleri (sign operators)
   • artırma ve eksiltme operatörleri (increment & decrement operators)
  • karşılaştırma operatörleri
   • karşılaştırma idiyomları
   • tipik hatalar
  • lojik operatörler
   • lojik yorumlama
   • kısa devre davranışı
   • tipik hatalar
   • lojik ifadeler
   • idiyomlar
  • atama operatörleri
   • atama operatörlerinin değer üretmesi
   • yalın atama operatörü
   • işlemli atama (compound assignment) operatörleri
   • idiyomlar
  • virgül operatörü
  • öncelik operatörü
 • Sabitler (Constants)
  • sabitlerin türleri
   • tamsayı sabitleri (integer constants)
   • gerçek sayı sabitleri (floating constants)
    • üstel (scientific) notasyon
   • karakter sabitleri
    • kaçış sekansları (escape sequences)
 • Kontrol Deyimleri
  • if deyimi
   • genel sentaks
   • else if merdiveni
   • tipik yapılan hatalar
   • test işlevleri
  • döngü deyimleri
   • while döngü deyimi
   • do while döngü deyimi
   • for döngü deyimi
   • break deyimi
   • continue deyimi
   • iç içe döngüler
   • döngü idiyomları
  • switch deyimi
  • goto deyimi
 • Koşul Operatörü (Ternary Operator)
 • Standart ctype Kütüphanesi
  • karakter test işlevleri
   • isupper, islower, isalpha, isdigit, isalnum, isxdigit, isspace, isblank, ispunct, isprint, isgraph, iscntrl
  • karakter dönüşüm işlevleri
   • toupper ve tolower işlevleri
 • İşlev Bildirimleri (Function Declarations)
 • Önişlemci Komutları – 1
  • #include komutu
  • #define komutu ve makrolar
   • sembolik sabitler
   • işlevsel makrolar
  • #undef komutu
  • koşullu derleme işlemleri ve koşullu derleme komutları
   • #if
   • #endif
   • #else
   • #elif
   • #ifdef,
   • #ifndef
  • standart limits kütüphanesi
 • Tür Dönüşümleri (Type Conversions)
  • otomatik tür dönüşümleri (implicit type conversions)
  • tür dönüştürme operatörü (type-cast operator)
  • tür dönüşümleri ve veri kaybı
 • typedef bildirimleri – 1
  • tür eş isimleri (type alias) ve taşınabilirlik
  • standart typedef türleri
   • size_t tür eş ismi
   • ptrdiff_t tür ismi
   • time_t ve clock_t tür isimleri
  • stdint başlık dosyası
  • stdbool başlık dosyası
 • Rastgele Sayı Üretimi ve Programlamadaki Önemi
  • gerçek ve sözde rastgele sayı üretimi
  • rastgele sayı üretim algoritmaları
  • tohum değeri (seed value)
  • standart rand ve srand işlevleri
 • sizeof Operatörü
 • Diziler (arrays)
  • veri yapıları ve algoritmalara giriş
   • veri yapıları
   • algoritmanın karmaşıklığı (complexity of algorithms)
   • big O notasyonu
  • tamsayı ve gerçek sayı dizileri
   • dizilere ilk değer verme
   • designated initializer (C99)
  • yazılar ve yazı tutan char diziler
   • null karakter
   • yazılara ilişkin temel algoritmalar
 • Göstericiler (pointers)
  • temel kavramlar
   • adres ifadeleri
   • gösterici değişkenler
   • göstericiler ve storage
  • adres operatörü
  • içerik (dereferencing) operatörü 
  • diziden adrese dönüşüm (aray to pointer conversion)
  • geçerli (valid) ve geçersiz (invalid) göstericiler
  • göstericiler ve const semantiği
   • kendisi const göstericiler
   • okuma amaçlı const göstericiler
  • gösterici aritmetiği
  • indeks operatörü
  • diziler üstünde işlem yapan işlevler
  • göstericiler ve karşılaştırma işlemleri
  • adres döndüren işlevler (function returning pointers)
  • NULL gösterici
  • endianness, little endian, big endian kavramları
  • gösterici hataları
 • Standart string Kütüphanesi (string library)
  • strlen, strcpy, strcat, strncpy, strncat işlevleri
  • arama işlevleri: strchr, strnchr, strstr, strpbrk, strspn, strcspn
  • karşılaştırma işlevleri : strcmp, strcoll, stricmp
  • strtok işlevi
  • diğer standart string işlevleri
  • örnek bazı Posix işlevleri
 • Standart stddef Kütüphanesi 
 • String Sabitleri (String Literals)
  • string sabitleri ve const doğruluğu (string literals and const correctness)
  • string sabitleri ve ömür
 • Gösterici Dizileri (Pointer Arrays)
 • Gösterici Gösteren Gösterici (Pointer to pointer)
 • void Göstericiler (void Pointers)
  • türden bağımsız işlevler (generic functions)
  • standart memset, memcpy, memmove, memchr, memcmp işlevleri
  • void ** türü
 • İşlev Göstericileri (Function Pointers)
  • genel sentaks
  • işlevden adrese dönüşüm (function to pointer conversion)
  • işlev göstericileri ve typedef bildirimleri
  • geri çağrı (call-back) işlev yapısı
  • standart qsort ve bsearch işlevleri
  • işlev gösterici dizileri (function pointer arrays)
 • Çok Boyutlu Diziler (Multi-dimensional Arrays)
 • Programların Sonlandırılması
  • normal ve anormal sonlanma (normal & abnormal termination)
  • standart exit, atexit ve abort işlevleri
 • Dinamik Bellek Yönetimi (Dynamic Memory Management)
  • dinamik bellek ihtiyacı ve dinamik ömür kavramı
  • heap alanı ve yönetimi
  • heap’in parçalara ayrılması (fragmentation)
  • standart dinamik bellek yönetimi işlevleri
   • malloc
   • calloc
   • realloc
   • free
  • bellek sızıntısı (memory leak)
  • boşa düşen göstericiler (dangling pointers)
  • dinamik dizi (dynamic array) veri yapısı
 • Yer Belirleyiciler (Storage Class Specifiers) ve Tür Niteleyiciler (Type Modifiers)
  • yer belirleyiciler (storage  class specifiers)
   • auto anahtar sözcüğü
   • register anahtar sözcüğü
   • extern anahtar sözcüğü
   • static anahtar sözcüğü
   • modül ve bağlantı kategorileri
    • iç bağlantı (internal linkage)
    • dış bağlantı (external linkage)
   • global isim alanının kirlenmesi problemi
  • tür niteleyiciler (type modifiers)
   • const anahtar sözcüğü ve const semantiği
   • volatile anahtar sözcükleri
   • restrict anahtar sözcüğü
 • Programların sonlandırılması
  • Normal sonlanma ve standart exit işlevi (normal termination)
   • standart atexit işlevi
  • Anormal sonlanma ve standart abort işlevi (abnormal termination)
 • Yapılar (Structures)
  • genel sentaks
   • yapı öğeleri
   • nokta operatörü
   • ok operatörü
   • yapı nesnelerine ilk değer verilmesi
  • yapı nesneleri ve işlevler
  • tamamlanmış ve eksik türler (complete / incomplete types)
  • içsel türler (nested types)
  • yapı öğesinin kendi türünden gösterici olması
  • düğüm (node) kavramı
  • bağlı liste (linked list) veri yapısı
   • tekli bağlı listeler (singly linked lists)
   • çifte bağlı listeler (double linked lists)
   • döner bağlı isteler (rotating lists)
  • ikili arama ağacı (binary search tree) veri yapısı
  • yapı türlerinden sabitler (compound literals)
  • handle kavramı ve nesne yönelimli C kütüphaneleri
 • Standart time Kütüphanesi (time Library)
  • takvim zamanı ve ayrıştırılmış zaman
   • time_t türü
   • clock_t türü
  • struct tm yapısı
  • time, localtime, gmtime, ctime, asctime, strftime, mktime, clock işlevleri
 • Birlikler (Unions)
  • birliklerin kullanım temaları
  • tagged unions
 • Numaralandırmalar (Enumarations)
  • numaralandırma sabitleri
  • enum idiyomları
 • Bitsel İşlemler (Bitwise Operations)
  • bitsel operatörler
  • bitsel manipülasyon işlemleri
  • yapıların bit alanı öğeleri
  • bitsel işlemler ve birlikler
 • Komut Satırı Argümanları (Command Line Arguments)
 • Dosya İşlemleri (File Operations)
  • dosyaların açılması ve kapatılması
   • dosya açış modları
    • okuma, yazma ve sona ekleme modları
    • text modu ve binary mod
   • fopen, freopen, fclose ve fcloseall işlevleri
  • okuma ve yazma işlemleri
   • formatlı okuma yazma işlemleri
    • fprintf
    • fscanf
    • fputs
    • fgets
   • formatsız okuma yazma işlemleri
    • fgetc
    • fputc
    • fread
    • fwrite
  • standart dosya konum göstericisi işlevleri
   • fseek
   • ftell
   • rewind
   • fsetpos
   • fgetpos
  • feof, ferror, clearerr, fflush işlevleri
  • fsetbuf işlevi
  • ungetc işlevi
  • Diğer dosya işlevleri ve örnek uygulamalar
 • Standart signal kütüphanesi
 • Önişlemci Komutları – 2
  • önişlemci operatörleri
   • # dizge yapma (stringification) operatörü
   • ## atom yapıştırma (token-pasting) operatörü
   • defined operatörü
  • öntanımlı sembolik sabitler (predefined symbolic constants)
  • #line komutu
  • #error komutu
  • #pragma komutu
  • assert makrosu
  • variadic makrolar
 • Değişken Sayıda Argümanla Çağrılabilen İşlevler (Variadic Functions)
 • C99 Standartları ile Eklenen Önemli Öğeler
  • long long veri türü 
  • for döngü deyiminde yapılan bildirimler
  • _Bool anahtar sözcüğü ve <stdbool.h> başlık dosaysı
  • <stdint.h> başlık dosyası ve standart tür eş isimleri
  • inline fonksiyonlar (inline functions)
  • değişken boyutlu diziler (variable length arrays)
  • esnek dizi öğeleri (flexible array members)
  • restrict belirteci
  • bileşik sabitler (compound literals)
  • variadic makrolar (variadic macros)
  • C99 standartları ile eklenen diğer standart kütüphane öğeleri