private kalıtımı (private inheritance)

Java, C# gibi dillerden biraz farklı olarak C++ dilinde 3 ayrı kalıtım (inheritance) biçimi var: public, private ve protected kalıtımları. Aslında bunlardan yalnızca public kalıtımı, Nesne Yönelimli Programlama‘daki kalıtım kavramına karşı geliyor. public kalıtımı ile ingilizcede “is a” ilişkisi denilen modeli gerçekliyoruz. private ve protected kalıtımları ise tamamen farklı amaçlarla kullanılıyorlar. Daha sonra bu konuya geri dönmek üzere önce private kalıtımına ilişkin kuralları bir gözden geçirelim:

C++’da kalıtımın hiçbir biçiminde taban sınıfın private bölümüne türemiş sınıfların erişim hakkı yok. Yani taban sınıfın private bölümü hem taban sınıfın (parent class) kendi müşterilerine (clients) hem de taban sınıftan kalıtım yoluyla elde edilecek sınıflara (child classes) kapalı. private kalıtımında taban sınıfın public ve protected bölümleri türemiş sınıfın private bölümü gibi ele alınıyor. Taban sınıfın public ya da protected bölümüne türemiş sınıf müşterilerinin erişim hakkı yok. Aşağıdaki kodu inceleyelim:

Der sınıfı Base sınıfından private kalıtımı yoluyla oluşturulmuş. : atomundan sonra private anahtar sözcüğü kullanılmasaydı da yine kod geçerli olacak ancak private kalıtımı anlamına gelecekti. Yani sınıflar söz konusu olduğunda varsayılan kalıtım biçimi private:

Yapılar için ise varsayılan kalıtım biçimi public:

public kalıtımında türemiş sınıf türünden bir nesne aynı zamanda taban sınıf türünden bir nesne kabul edildiğinden türemiş sınıftan taban sınıfa (upcasting) dönüşüme izin veriliyor:

Ancak private kalıtımında bu tür dönüşümler yalnızca taban sınıfın arkadaşları olan ya da taban sınıftan türeyen sınıflar için geçerli:

Kalıtım biçiminin public, protected ya da private olması taban sınıfın private olmayan sanal işlevlerinin türemiş sınıflar tarafından ezilmesine (override) engel bir durum değil:

Yukarıdaki kodda Base sınıfından private kalıtımı yoluyla elde edilen Der sınıfı Base sınıfının public sanal işlevi olan func işlevini ezmiş (override etmiş).

neden private kalıtımı?

private kalıtımına ilişkin kuralları gözden geçirdiğimize göre artık bu kalıtım biçiminin ne işe yaradığını ya da ne fayda sağladığını incelemeye başlayabiliriz. public kalıtımı ile bir sınıfın (parent class) public arayüzünü devralan yeni bir sınıf (child class) oluşturuyoruz. Böyle iki sınıf arasındaki ilişkiye ingilizcede popüler olatak “is a “ ilişkisi deniyor. Eğer X sınıfı Y sınıfından kalıtım yoluyla elde edildi ise
Her bir X aynı zamanda bir Y’dir. Yani Y nesnesi gereken her yerde bir X nesnesi de kullanılabilir:

Her satış görevlisi bir çalışandır
Her aslan bir hayvandır.
Her politikacı bir yalancıdır.

Bu ne anlama geliyor? Çalışan gereken her yerde bir satış görevlisi de kullanılabilir. Bir hayvan gereken her yerde bir aslan kullanılabilir. Yalancı gereken her yerde bir politikacı bu işi görebilir. Ancak private ve protected kalıtımları aslında bambaşka bir amaçla kullanılıyorlar. Yani artık “is a” ilişkisi söz konusu değil.

Bir nesnenin başka bir nesneyi onun sahibi olarak kullanmasına ingilizcede “composition” deniyor. Composition, nesne yönelimli programlamanın en önemli araçlarından biri. Sınıflar arasında composition gösteren bir ilişkiye ingilizcede popüler olarak “has a” ilişkisi deniyor:

Eğer her X‘in bir Y türünden bir öğesi var ise, bir X nesnesi belirli hizmetleri kendi müşterilerine sağlamak için sahibi olduğu Y nesnesini kullanabilir:

Bilgisayarın ana kartı var.
Savaşçının silahları var.
Arabanın motoru var.

C++ gibi bir dilde composition ilişkisini kodlamanın en basit ve en sık tercih edilen yolu bir sınıfın başka bir sınıf türünden veri öğesi ya da öğelerine sahip olması. Gelin bu yola “içerme” (containment) diyelim. Her arabanın bir motoru var, değil mi?

Yukarıdaki kodda Car sınıfının Engine sınıfı türünden bir öğesi var. Car sınıfı kendi müşterilerine hizmet veririken bu iş için Engine sınıfının public arayüzünü kullanarak Engine sınıfının kodlarından faydalanabilir. Eğer Car sınıfını Engine sınıfından private kalıtımı ile elde etsek de sonuç benzer olacak. Yani duruma Car sınıfının işlevselliği açısından içerme ile private kalıtımı arasında bir fark yok.

Şimdi bu iki yapıyı, yani içerme ile private kalıtımını birbiriyle karşılaştıralım. Önce ortak noktalara değinelim:

i) İki yapıda da her Car nesnesinin içinde bir Engine nesnesi var ve Car nesnesi bu engine nesnesini kullanabiliyor.
ii) İki yapıda da Car sınıfının müşterilerine için Car * türünden Engine * türüne dönüşüm izini verilmiyor. (Çünkü her araba aynı zamanda bir motor değildir).
iii) İki yapıda da Car sınıfı Engine sınıfının public arayüzünü kendi arayüzüne eklemiyor.
iv) İki yapıda da Car sınıfı Engine sınıfının public arayüzünün istediği kısım ya da kısımlarını kendi public arayüzüne seçerek katabilir.

Şimdi de farklılıklara bakalım:
i) Eğer bir arabanın birden fazla motoru olacak ise tercihimiz içerme olurdu. Bu durumda private kalıtımının kullanılması çoklu kalıtım gerektirecekti.
ii) private kalıtımında Car sınıfının kendi kodlarına ve arkadaşlarına Car * türünden Engine * türüne dönüşüm izni veriliyor. Ancak “içerme” durumunda böyle bir izin söz konusu değil.
iii) private türetmesinde Car sınıfı Engine sınıfının protected bölümüne erişebiliyor. Ancak “içerme” durumunda Car sınıfının Engine sınıfın protected bölümüne erişim hakkı yok.
iv) İçerme durumunda Engine sınıfının public arayüzündeki bir işlevi Car sınıfının public arayüzüne katmak için bu işlevi çağıracak yeni bir işlev (forwarding function) oluşturmak gerekiyor:

private kalıtımında ise bu işi bir sınıf içi using bildirimiyle gerçekleştirebiliyoruz:

v) private türetmesinde Car sınıfı Engine sınıfının sanal işlevlerini ezebiliyor ama içerme durumunda bu doğrudan mümkün değil. Bu dolaylı olarak şöyle gerçekleştirebilir:

Şimdi önemli soru şu: Composition gereken bir durumda oluşturacağımız sınıfa istediğimiz işlevselliği hem “içerme” hem de “private kalıtımı” ile sağlayabiliyoruz. Bu durumda neden private kalıtımını tercih edelim? Composition açısından baktığımızda “içerme”, private kalıtımının bir alt kümesi olarak görülebilir. composition‘ı gerçeklerken private kalıtımı bize daha fazla araç sunuyor. İçerme yerine private kalıtımını tercih etmemizi gerektiren nedenler şunlar olabilir:

i) Kullanılacak sınıfın protected kısmına (özellikle de protected kurucu işlevlere) erişmek istiyoruz.
ii) Kullanılacak sınıfın sanal işlev ya da işlevlerini işlevlerini ezmek (override) istiyoruz (ya da buna mecburuz). Eğer arayüzünü kullanacağımız sınıf soyut (abstract) ise bu sınıfın tüm saf sanal (pure virtual) işlevlerini ezmez isek bizim oluşturduğumuz sınıf da soyut olacaktı. Sınıfımız türünden nesneler oluşturabilmek (instantiate) için somut bir sınıf oluşturmak zorundayız.

Eğer bu iki olanaktan faydalanma gibi bir amaç söz konusu değilse tercih edilmesi gereken “içerme” yapısı. Kalıtıma göre sınıfların birbirine bağımılığı bu yapıda daha az. Diğer taraftan private kalıtım tek bir öğe sayısıyla sınırlı.

private kalıtımı OOP açısından bir kalıtım değil. Kalıtımdaki amaç taban sınıf olarak alınan sınıfın kodlarını kullanmak. A sınıfını B sınıfından private kalıtımıyla oluşturmak A’yı B türünden yapmıyor ve A‘ya B‘nin arayüzünü katmıyor. Bu yüzden private inheritance tasarım ile değil gerçekleştirim (implementasyon) ile ilgili.

Eğer içerme ile private kalıtım arasında tereddütte kalıyorsanız şu ilkeye bağlı kalabilirsiniz: Kullanabildiğiniz her yerde içerme yapısını kullanın yalnızca zorunlu olduğunuz durumlarda private kalıtımı kullanın.

private kalıtımın içermeye tercih edileceği bir senaryo daha var:

C++’da statik olmayan (non static) bir veri öğesine sahip olmayan, yani boş sınıflar (empty class) olabiliyor. Standart kütüphane de bazı nedenlerden boş sınıfları kullanıyor. Boş bir sınıf türünden bir sınıf nesnesi tanımlandığında derleyici belirli işlemleri yapabilecek kodları üretebilmek için bu sınıf nesnesine bellekte bir yer ayırmak zorunda. Böylesi durumlarda derleyiciler boş sınıf nesneleri için tipik olarak 1 byte’lık bir yer ayırıyorlar.
Ancak boş bir sınıf nesnesi başka nesnelerle birlikte aynı bellek bloğunda yer aldığında hizalama (alignment) nedeniyle daha fazla bir bellek alanı kullanılabiliyor. Aşağıdaki koda bakalım:

Benim çalıştığım sistemde yukarıdaki programın çıktısı şu şekilde oldu :

Oysa derleyiciler kalıtımla boş bir sınıftan yeni bir sınıf oluşturulduğunda, popüler olarak “boş taban sınıf optimizasyonu” olarak bilinen (EBO – empty base optimization) bir tekniği uygulayarak boş taban sınıf nesnesi için bir yer ayırmıyorlar:

Benim çalıştığım sistemde yukarıdaki programın çıktısı şu şekilde oldu :

Bu şu anlama geliyor. Eğer sınıfınız boş bir sınıf nesnesini kullanacak ise bu nesneyi sınıfınızın veri öğesi yapmak (içerme) yerine, sınıfınızı bu nesnenin ait olduğu boş sınıf türünden private kalıtımı ile oluşturmak, sınıf nesneleri için ihtiyaç duyulan bellek alanını azaltabilir.

Peki ya protected kalıtımı? Onu da başka bir yazımızda ele alacağız.

Share

Necati Ergin

C ve Sistem Programcıları Derneğinde eğitmen olarak çalışıyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kod Eklemek İçin Okuyun
Eklemek istediğiniz kodları lütfen aşağıdaki “pre” kodları arasında yazınız.
<pre class="lang:c++ decode:true ">
--yazacağınız kodlar--
</pre>
(buradan kopyalayarak kullanabilirsiniz)